Obchodní podmínky

Majitelem, prodávajícím a správcem obchodu je:
YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese:

ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań, Polsko
DIČ: 778-01-71-607
IČO: 630182051

zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417, Okresní soud Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku, se základním kapitálem 7 269 000 PLN zaplaceným v plné výši, Banka PKO SA III. O/Poznaň, ul. Głogowska 15, č. účtu: 80 1240 1750 1111 0000 1905 5598, v souladu s pravidly zastupování zveřejněnými v KRS.

Výhradní právo k provozování výše uvedeného obchodu má YES Biżuteria S.A. dále v těchto pravidlech nazývaná prodávajícím.


Zákazník má právo před zadáním objednávky vyjednávat s prodávajícím smluvní ustanovení. V případě, že zákazník nevyužije možnost uzavřít smlouvu na základě individuálního vyjednávání, platí tato pravidla a také všeobecně platné právní předpisy.


 

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod dostupný na adrese: www.yes.co je provozován společností YES Biżuteria S.A. - podrobné informace, které se týkají provozované činnosti, jsou uvedeny výše.
 2. Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce a jsou smluvním vzorem smlouvy uzavírané na dálku, v souladu se všeobecně platnými přepisy polského právního řádu.
 3. Za účelem uzavření smlouvy s prodávajícím může kupující využít práva na vyjednávání podmínek smlouvy nebo uzavřít s prodávajícím smlouvu na základě těchto pravidel.
 4. Obsah pravidel je v případě odlišného rozhodnutí kupujícího obsahem smlouvy uzavřené mezi stranami. Obsah smlouvy je na základě platných předpisů odpovídajícím způsobem zaznamenán na trvalém nosiči a zpřístupněn kupujícímu, aby mu byla zaručena možnost v případě potřeby se na tuto smlouvu odvolat.
 5. Prodej je provozován na území České republiky.
 6. Zákazník má možnost se seznámit s pravidly dobré praxe podnikatelů. Pravidla dobré praxe jsou zakotvena v zákoně ze dne 23. srpna 2007 o zabránění nekalé obchodní praxi. Aktuální znění zákona je dostupné na adrese http://isap.sejm.gov.pl/.
 7. Všechny výrobky, které jsou nabízeny v obchodě YES jsou továrně nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na český trh.
 8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobky v bezvadném stavu.
 9. Předmětem činnosti internetového obchodu YES je maloobchodní prodej hotových šperků a šperků vyráběných na objednávku prostřednictvím internetové sítě.
 10. Prodávající potvrzuje kvalitu každého drahokamu a také perel „Namiko“, a to speciálním certifikátem YES. Některé větší drahokamy jsou navíc vybaveny certifikátem jednoho ze dvou světově nejuznávanějších a nezávislých gemologických ústavů – IGI nebo GIA.
 11. Ceny uvedené na stránkách obchodu www.yes.co jsou uvedeny v českých korunách a jsou uvedeny včetně DPH.
 12. Kupující může v obchodě zadávat objednávky 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím internetové stránky www.yes.co
 13. Komunikace s prodávajícím uskutečněná kupujícím způsobuje, že kupující snáší náklady, které vyplývají ze smluv uzavřených mezi kupujícím a subjekty třetích stran, prodávající nevybírá žádné další poplatky ani plnění za možnost komunikace s ním na dálku s použitím určitých forem komunikace.
 14. V záležitostech, které neřeší tato pravidla, platí příslušné předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 15. Účelem ustanovení těchto pravidel není vyloučení ani omezení jakýchkoliv práv kupujícího, který je současně spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 – Občanský zákoník (Sb. zák. č. 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů), která mu přísluší na základě bezvýhradně platných právních předpisů. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel s výše uvedenými předpisy, mají přednost tyto předpisy.
 16. Spotřebitel má v případě sporu s prodávajícím možnost smírného řešení záležitosti, a to následujícími způsoby:
  1. a) obrátit se na stálý smírčí soud pro spotřebitele;
  2. b) mediací/vyjednáváním;
  3. c) obrátit se na vojvodského/krajského inspektora obchodní inspekce;
  4. d) získat bezplatnou pomoc ve věci řešení sporu od Sdružení spotřebitelů, a to využitím bezplatné zákaznické infolinky 800 007 707 (tel. číslo je platné pouze v Polsku).

II DEFINICE

 1. PRAVIDLA – tato pravidla včetně příloh, která informují o právech a povinnostech obou smluvních stran;
 2. STRANA – mluvní stranou je kupující nebo prodávající; v případě pojmu stran se rozumí kupující a prodávající společně;
 3. SMLOUVA UZAVŘENA NA DÁLKU – smlouva uzavřena stranami na dálku, v případě, že smluvní strany nejsou přítomny současně; smlouva je uzavírána s využitím komunikačních kanálů, jež umožňují dálkovou komunikaci a jsou dostupné v obchodě;
 4. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY – jsou určeny v bodě č. 10 I VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ o formě zadávání objednávek na dálku;
 5. SMLOUVA – smlouva uzavřená za současné přítomnosti obou stran; uzavřená během osobního odběru v obchodě, jako následek rezervace, kterou provedl kupující;
 6. REZERVACE – každá objednávka s osobním odběrem zadaná kupujícím prostřednictvím komunikačních kanálů, za účelem rezervace určitého výrobku do daného dne osobního odběru. Smlouva je v tomto případě uzavírána v okamžiku osobního odběru v kamenném obchodě;
 7. OBCHOD – internetový obchod dostupný na adrese www.yes.co;
 8. PRODÁVAJÍCÍ – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň, Polsko DIČ: 778-01-71-607 IČO: 630182051, zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417; POSKYTOVATEL SLUŽBY – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň, Polsko DIČ: 778-01-71-607 IČO: 630182051, zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417;
 9. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která si pořizuje výrobky prostřednictvím internetového obchodu, dostupného na adrese www.yes.co;
 10. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která si pořizuje výrobky prostřednictvím Internetového obchodu YES za účelem, který nesouvisí přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností;
 11. PODNIKATEL - OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ – fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná, a která uzavírá smlouvu, jež přímo souvisí s jejím předmětem podnikání, v případě, že z obsahu smlouvy o prodeji vyplývá, že pro tuto osobu nemá smlouva profesní charakter, jež by vyplýval zejména z předmětu podnikání přihlášeného na základě předpisů CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Centrální registr podnikatelské činnosti);
 12. KUPUJÍCÍ – zákazník, podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná a spotřebitel společně;
 13. PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost, která si pořizuje výrobky prostřednictvím internetového obchodu, dostupného na adrese www.YES.pl a využívá předplatné newsletteru; OBJEDNÁVKA – nabídka na uzavření smlouvy o prodeji zadaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu YES;
 14. UŽIVATEL – každý subjekt, který používá internetový obchod;
 15. ÚČET – individuální administrační panel uživatele dostupný po provedení registrace a přihlášení se do internetového obchodu YES,
  označený přihlašovacím jménem a heslem, který slouží k uzavírání smluv o prodeji;
 16. REGISTRACE – proces, který spočívá v tom, že si uživatel vytvoří účet v internetovém obchodě YES;
 17. SMLOUVA O PRODEJI – smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu nebo uzavřená přímo v místě osobního odběru – kamenný obchod;
 18. VÝROBEK – každý předmět prodávaný prostřednictvím internetového obchodu YES;
 19. NEWSLETTER – služba poskytovaná elektronickou cestou, která spočívá v zasílání obchodních informací o vlastních výrobcích příjemcům služby;
 20. ZPŮSOB PLATBY – způsob platby za objednaný výrobek, který si kupující zvolí během zadávání objednávky z nabídky obchodu, nebo jiný způsob platby, než je nabízen na internetové stránce, který je výsledkem individuálního vyjednávání s obchodem;
 21. ZPŮSOB DODÁVKY – způsob dodávky objednaného výrobku, který si kupující zvolí během zadávání objednávky z nabídky obchodu, nebo jiný způsob dodávky, než je nabízen na internetové stránce, který je výsledkem individuálního vyjednávání s obchodem;
 22. PRODEJNÍ DOKLAD – faktura DPH nebo účtenka, podle požadavku kupujícího;
 23. PŘÍLOHY – informace o právu na odstoupení od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy;
 24. PRAVIDLA DOBRÉ PRAXE – soubor pravidel jednání, který je přijatý ve všeobecně platném právním řádu v podobě etických a profesních norem, jehož účelem je zabránit nekalé obchodní praxi, a který je uplatňován prodávajícím;
 25. INFORMACE – informace o výrobku, která se nachází u fotografie výrobku, jež je popisem nejdůležitějších vlastností a charakteristiky daného výrobku, a která umožňuje kupujícímu seznámit se s jeho vlastnostmi;
 26. KOŠÍK – forma uskladnění výrobků zvolených kupujícím za účelem jejich pozdější koupě;
 27. MÍSTO DODÁNÍ VÝROBKU – místo uvedené kupujícím v zadané objednávce, na které má být dodán výrobek koupený kupujícím, s vyloučením osobního odběru v kamenném obchodě prodávajícího;
 28. OKAMŽIK DODÁNÍ VÝROBKU – okamžik, ve kterém kupující nebo jiná oprávněná osoba přebírá do svého držení výrobek, který je předmětem uzavřené smlouvy o prodeji;
 29. REKLAMAČNÍ ADRESA A ADRESA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – adresa nebo adresy uvedené prodávajícím pro zasílání stanovených prohlášení, které jsou korespondenčními adresami;
 30. PŘEDMĚT SMLOUVY nebo PŘEDMĚT POSKYTOVANÉ SLUŽBY – výrobky nebo služby zvolené kupujícím, jež jsou předmětem smlouvy o prodeji nebo předmětem poskytované služby; za předmět smlouvy je považováno také poskytnutí služby dodávky výrobku prodávajícím, a to v případě, že si kupující zvolí jednu z forem dodávky výrobku, které prodávající nabízí;
 31. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKOU CESTOU – funkčnosti teleinformačního a informačního systému, které umožňují poskytovateli služby nabízet určitá technická řešení, jako např.: možnost založení a vedení účtu v internetovém obchodě; poskytování služby newsletteru a také umožnění jednorázové možnosti zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře, který se nachází v internetovém obchodě; v případě, že smluvní strany nejsou přítomny současně (na dálku), prostřednictvím předání údajů na individuální žádost příjemce služby, zasílané a přijímané pomocí zařízení pro elektronické zpracování, včetně digitální komprese, a uchovávání údajů, které jsou kompletně zasílány, přijímány nebo zobrazovány pomocí telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon;
 32. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – technický systém, který se nachází v internetovém obchodě a umožňuje kupujícímu zadat objednávku prostřednictvím dostupného pole formuláře, bez nutnosti provedení předchozí registrace v internetovém obchodě;
 33. INFORMAČNÍ SYSTÉM – technické, informační struktury a software, které umožňují přenos dat;
 34. VADA – právní nebo fyzická vada koupeného výrobku.

III REGISTRACE

 1. Registrace v internetovém obchodě yes.co je dobrovolná a je zdarma.
 2. Pokud se chce uživatel zaregistrovat v internetovém obchodě, musí vyplnit registrační formulář, který se nachází na internetové stránce obchodu, a musí v něm uvést pravdivé údaje.
 3. Pro úspěšné absolvování procesu registrace musí uživatel poskytnout následující údaje:
  1. a) Jméno
  2. b) Příjmení
  3. c) E-mailová adresa
  4. d) Heslo
  5. e) Opakovat heslo
 4. Kromě údajů uvedených v odst. 3 výše, uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku Polské republiky, musí uvést navíc:
  1. a) Název společnosti
  2. b) DIČ
 5. Volitelně je možné při registraci vyjádřit souhlas se zasíláním newsletteru o akcích a novinkách v obchodě, a to na e-mailovou adresu, která byla uvedena při registraci.
 6. Poté, co uživatel vyplní pole registračního formuláře požadovanými údaji, bude vytvořen účet uživatele.
 7. V případě, že se údaje uživatele, vyžadované při registraci, změní, prosíme jej, aby je aktualizoval tak, aby odpovídaly skutečnosti.
 8. V situaci, kdy se údaje uživatele, vyžadované při registraci, změní po zahájení realizace objednávky, prosíme uživatele, aby je aktualizoval a informoval o této skutečnosti obchod.
 9. Poté, co uživatel vyplní pole v objednávkovém formuláři, je určen způsob dodávky.
 10. V závislosti na ceně objednaného zboží může být dodávka zdarma nebo může být zpoplatněná. Detaily, které se týkají plateb za dodávku, jsou popsány v bodě č. 4, v V. kapitole Realizace objednávky.
 11. Zákazník může volitelně napsat poznámky k jím zadané objednávce.

IV OBJEDNÁVKY

 1. Kupující může v obchodě zadávat objednávky 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím internetové stránky www.yes.co.
 2. Obchod realizuje prodej jak na území Polské Republiky, tak mimo její hranice.
 3. Informace o výrobcích prezentované na internetových stránkách obchodu nejsou nabídkou ve smyslu předpisů Občanského zákoníku Polské republiky; jsou pozvánkou k uzavření smlouvy o prodeji.
 4. Zadání objednávky je nabídkou ve smyslu předpisů Občanského zákoníku Polské republiky, kterou předkládá kupující prodávajícímu.
 5. Registrace a založení účtu není podmínkou nutnou zadání objednávky v obchodě YES. Kupující má možnost zadat objednávku prostřednictvím internetového obchodu bez dřívější registrace.
 6. Kupující může navíc při zadávání objednávky použít slevové kódy, pokud je držitelem slevové karty YES Club. V tom případě je pro provedení levnějšího nákupu nutné vyplnit uvedený slevový kód.
 7. Aby mohl kupující zadat objednávku, musí přidat do košíku výrobek, který chce koupit. Výrobky lze vybírat z následujících kategorií: ŠPERKY, DIAMANTY, ZÁSNUBY, SVATBA, KOLEKCE, GALERIE YES, DOPRODEJ KOLEKCÍ a také DÁRKY. Přidání výrobku do košíku není totožné se zadáním objednávky. Výrobky lze do košíku přidávat a také je lze z košíku odstraňovat.
 8. Košík zákazníkovi umožňuje spravovat objednávané výrobky a přepočítávat hodnotu objednávky.
 9. Pro dokončení objednávky musí zákazník přidat do košíku zvolené výrobky, určit způsob dodávky a platby, a následně může zvolit možnost „objednávám a platím“ a dále postupovat podle uvedených pokynů. Kupující může zadat objednávku po přihlášení se ke svému účtu, nebo pokud jej nemá, musí uvést do objednávkového formuláře nezbytné údaje, které jsou nutné k tomu, aby mohl prodávající realizovat smlouvu o prodeji.
 10. Po zaslání správně vyplněné objednávky je tato považována za přijatou. Takto zadané objednávky jsou potvrzovány e-mailem. Za okamžik uzavření smlouvy je tedy považováno odeslání kupujícímu zpětné informace s potvrzením přijetí objednávky.
 11. Objednané zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím. Zákazník také může zvolit jinou dodací adresu zboží nebo osobní odběr zboží v prodejně. Pokud si zákazník u objednávky zvolí osobní odběr v některé z prodejen, může si šperky vyzvednout v průběhu 15 dnů od okamžiku prvního kontaktu ze strany obsluhy prodejny.
 12. Během prohlížení košíku dostává kupující informaci o elegantním obalu, ve kterém bude koupené zboží zabaleno, a který je k dispozici zdarma. Kupující také může zvolit možnost: „Odeslat jako dárek s přáním.“ V tomto případě je možné, po dřívějším odeslání informace do obchodu, dostat doklad o prodeji zvlášť na jeho adresu.
 13. Drahokamy jsou přírodními materiály, a proto, s ohledem na jejich individuální vzhled, se může ukázat být nemožné získat kus, který je přesnou kopií modelu, jenž je prezentován v nabídce obchodu. Pokud taková situace nastane, může obchod zákazníkovi, po jeho předchozím souhlasu, nabídnout drahokam, který se mírně liší od toho, který je prezentován v nabídce. Vlastnosti takového drahokamu budou mít v tomto případě stejnou nebo vyšší tržní hodnotu. Pokud zákazník nesouhlasí s náhradou objednaného drahokamu za nabízený, může bez dalších následků odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodem.
 14. Fotografie a jiné podoby vizualizace a prezentace šperků, které se nacházejí na stránkách obchodu, nemusí vyjadřovat jejich skutečnou velikost. Prodávající vynaložil veškeré úsilí, aby prezentace briliantů ve speciálních zobrazeních poskytovala představu o jejich hmotnosti (rozměrech). Přibližně ji vystihuje monitor s úhlopříčkou 15,4 palce a rozlišením 1280x800 pixelů, při výchozím nastavení prohlížeče. Taková vizualizace ukazuje přibližnou kvalitu kamenů. S ohledem na proces výroby šperků – mnoho vzorů je zhotovováno ručně – se jednotlivé kusy stejného modelu mohou mezi sebou nepatrně lišit. Pokud chce kupující získat další informace, fotografie apod., prosíme jej o kontakt s obchodem.
 15. Kupující může provést změny v objednávce do okamžiku, kdy prodávající odešle e-mail, který potvrzuje odeslání objednaných výrobků.
 16. Kupující může stornovat nebo měnit zadanou objednávku telefonicky na čísle: +48 61 861 12 90 nebo prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu kontakt@yes.pl.
 17. Nelze stornovat objednávku na výrobek, který již byl odeslán. Výše uvedené skutečnosti se nevztahují na situace, kdy kupující zboží osobně přebírá v prodejně, jež je součástí sítě zlatnictví YES. V takovém případě může kupující stornovat svůj nákup až do okamžiku přijetí zboží.
 18. Realizace objednávek zadaných v pracovní dny po 13:30 a také v soboty, neděle a svátky probíhá následující pracovní den. Ve výjimečných případech jsou objednávky přijímány telefonicky na čísle: +48 61 861 12 90 (v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00).
 19. Datem uskutečnění zdanitelného plnění smlouvy o prodeji uzavřené prostřednictvím internetového obchodu je den, kdy kupující převezme zásilku. V případě smlouvy o prodeji uzavřené v kamenném obchodě, která byla uzavřena po předchozí rezervaci výrobku prostřednictvím internetového obchodu, je datem uskutečnění zdanitelného plnění smlouvy o prodeji den, kdy kupující převezme zásilku v kamenném obchodě.

V ZPŮSOB PLATBY

  1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně z přidané hodnoty (DPH).
  2. Obchod předpokládá následující způsoby plateb:
   1. a) platba na účet/převod finančních prostředků/elektronický převod/kreditní karta/pay-pal – zaplacení plné částky /hodnoty objednávky vypočítané v kalkulaci na bankovní účet obchodu YES před dodávkou objednaného zboží
   2. b) – při osobním odběru
   3. c) splátky – minimální hodnota půjčky je 300 PLN a maximální hodnota půjčky je 20 000 PLN
   4. d) e-voucher – aby mohl kupující využít tento způsob platby, musí zapsat číslo e-voucheru v košíku v objednávce v poli „akční kód, e-voucher“. V dalším kroku je nutné zvolit jeden ze základních způsobů platby, které jsou uvedeny v bodě č. 2 v podbodech „a“, „b“ nebo „c“.
   5. e) Pokud hodnota objednávky překročí hodnotu e-voucheru, bude možné rozdíl doplatit s použitím základního zvoleného způsobu platby. Kdežto v případě, že hodnota e-voucheru překročí hodnotu objednávky, nebude rozdíl vracen zpět.
  3. Kupující realizuje nákup zboží a objednává službu dodávky (pokud taková služba existuje) podle cen a výše nákladů na dodávku, které jsou platné v okamžiku zadání objednávky.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výše nákladů na dodávku, zejména v případě změny ceníků služeb, jež jsou poskytovány subjekty realizujícími dodávky. Toto ustanovení se netýká již realizovaných objednávek.
  5. V případě realizace objednávky, jejíž hodnota překračuje 500 PLN vč. DPH, odešle prodávající kupujícímu s jeho předchozím souhlasem klientskou kartu YES, která jej opravňuje k čerpání slev a k účasti na akcích v souladu s platnými pravidly klientské karty YES.
  6. V případě, že bude zvolen způsob platby popsaný v bodě č. 2, podbod „a“ nebo „c“, a objednané zboží nebude zaplaceno během 5 dnů, počítaje ode dne zadání objednávky, bude objednávka automaticky stornována. Výše uvedené nevylučuje možnost, že kupující objedná stejný výrobek znovu.
  7. Kupující má možnost zvolit si způsob platby objednaného zboží v prodejně. Prodávající je vstřícný k požadavkům kupujícího a může s ním individuálně dohodnout detaily, které se týkají způsobů platby.
  8. Aktuální ceny a náklady na dodávku jsou prezentovány na jednotlivých dílčích stránkách internetového obchodu a také jsou znázorněny na stránce košíku.

VI REALIZACE DODÁVKY

   1. Dodávka je realizována na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
   2. Ke každé objednávce je vystavena účtenka nebo, na přání zákazníka, faktura DPH.
   3. Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím spediční společnosti GLS Poland. Zásilky jsou dodávány v pracovní dny od 9:00 do 18:00. V případě, že kupující nebude spediční společností zastižen na uvedené adrese, bude mu ponecháno avízo / oznámení o uložení zásilky. V některých případech jsou zásilky po neúspěšném pokusu o doručení předávány na odběrné místo zásilek GLS, a to takové, které je zákazníkovi nejblíž.
   4. Všechny náklady, které souvisí s odesláním zboží na území Polské republiky, hradí prodávající.
   5. Zásilky do zahraničí jsou realizovány pouze a výhradně spediční společností, náklady na odeslání do zahraničí hradí kupující.
   6. Zásilky na území Polské republiky musí dorazit ke kupujícímu následující pracovní den po dni jejich odeslání. Zahraniční zásilky, které jsou dodávány spediční společností GLS Poland, musí dorazit ke kupujícímu do 6 dnů od data jejich odeslání.
   7. Pokud prodávající nemůže poskytnout službu z toho důvodu, že je zboží nedostupné, neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy o prodeji, informuje o této skutečnosti kupujícího, který rozhodne o dalším osudu jím zadané objednávky.
   8. Pokud prodávající nemůže poskytnout službu s vlastnostmi, které si kupující individuálně objednal, a to z důvodu přechodné neschopnosti tuto službu splnit, může prodávající se souhlasem kupujícího poskytnout náhradní plnění, které má odpovídající kvalitu a určení, a to za stejnou cenu nebo za odměnu, na které se strany dohodly jiným způsobem.
   9. Prodávající, s ohledem na pohodlí zákazníka, a také s ohledem na bezpečnost při realizaci objednávky, zaručuje, že veškeré nevýhody, v libovolné etapě objednávky - pokud by se tedy takové nevýhody objevily - budou konzultovány se zákazníkem a realizovány po dohodě obou stran. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby byl zákazník uspokojen.
   10. Dodací termín objednávky je uveden u daného zboží a týká se zásilek realizovaných na území Polské republiky. Dodací termín uvedený u zboží se netýká:
    1. a) objednávek s osobním odběrem v prodejně. Dodací termín objednávek s tímto způsobem dodávky se může prodloužit na 5 pracovních dnů.
    2. b) objednávek na šperky s brilianty a s drahokamy s konkrétními a vzácnými vlastnostmi. Zákazník je o této skutečnosti informován při potvrzování objednávky, které je mu odesláno z obchodu.
   11. Doporučujeme, aby spotřebitel ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky, pokud je to možné, zkontroloval stav zboží po dodání zásilky a v přítomnosti zástupce subjektu, který realizoval dodávku (kurýr, poštovní operátor, apod.) sepsal odpovídající protokol. Kontrola zásilky usnadní a urychlí vymáhání případných nároků od subjektu, jenž je zodpovědný za poškození zásilky v případě jejího mechanického poškození, které vzniklo během dopravy. V takových situacích doporučujeme, aby spotřebitel co nejdříve kontaktoval prodávajícího, a to buď telefonicky na čísle: +48 61 861 12 90 nebo e-mailem na adrese: kontakt@yes.pl.
   12. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky, je povinen zkontrolovat stav zboží po dodání zásilky a v přítomnosti zástupce subjektu, který realizoval dodávku (kurýr, poštovní operátor, apod.). V případě, že zákazník zjistí mechanická poškození zásilky, která vznikla v průběhu dopravy, je povinen sepsat protokol o škodní události a neprodleně kontaktovat prodávajícího, a to buď telefonicky na čísle: +48 61 861 12 90 nebo e-mailem na adrese: kontakt@yes.pl.

VII REKLAMACE – SPECIFICKÁ ZÁRUKA

   1. V případě smluv uzavíraných se Spotřebiteli ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku Prodávající nese odpovědnost vůči Spotřebiteli dle pravidel stanovených v čl. 556 a dalších Občanského zákoníku za vady fyzické nebo právní (specifická záruka).
   2. Prodávající odpovídá z titulu specifické záruky, pokud bude fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem plnění prodeje používaná věc před uplynutím roku od momentu vydání věci Spotřebiteli.
   3. Nároky Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za věc bez vady jsou promlčeny po uplynutí roku, počítaje ode dne zjištění vady, avšak ne dříve než před uplynutím dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem prodeje věc používaná před uplynutím roku od momentu vydání věci Spotřebiteli.
   4. V případě, že Prodávajícím nebo výrobcem stanovený termín užitečnosti věci končí po uplynutí dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, Prodávající odpovídá z titulu specifické záruky za fyzické vady této věci zjištěné před uplynutím této lhůty.
   5. Fyzická vada spočívá v nesouladu prodané věci se Smlouvou. Zejména pak je prodaná věc v rozporu se Smlouvou, pokud:
    1. a) nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít, s ohledem na účel ve Smlouvě označený anebo vyplývající z okolností či určení;
    2. b) nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající ujistil Kupujícího, včetně předložení vzorku;
    3. c) se nehodí pro účely, o kterých Kupující informoval Prodávajícího při uzavírání Smlouvy, a Prodávající nevznesl výhrady ohledně tohoto jejího určení;
    4. d) byla Kupujícímu vydána v nekompletním stavu.
   6. Ve stejné rovině s ujištěním Prodávajícího se považuje veřejné ujištění výrobce nebo jeho zástupce, osoby, která uvádí věc do obratu v rámci své hospodářské činnosti, a osoby, která se umístěním prodané věci ve svém názvu, obchodní známce nebo jiném označení představuje jako výrobce.
   7. Prodávající je osvobozen od odpovědnosti specifikované v bodě 5c výhradně v situaci, kdy:
    1. a) prokáže, že tato ujištění neznal nebo po rozumném posouzení nemohl znát;
    2. b) prokáže, že ujištění nemohla mít vliv na rozhodnutí Spotřebitele;
    3. c) obsah ujištění byl upraven před uzavřením Smlouvy s Prodávajícím.
   8. Prodaná věc má fyzickou vadu také v případě jejího nesprávného namontování a zprovoznění, pokud byly tyto činnosti provedeny Prodávajícím nebo třetí osobou, za kterou Prodávající nese odpovědnost, anebo Kupujícím, který postupoval dle instrukcí získaných od Prodávajícího.
   9. V případě Smlouvy s Konsumentem, pokud byla fyzická vada zjištěna před uplynutím roku od momentu vydání věci, se přijímá, že tato existovala v momentě přechodu nebezpečí na Spotřebitele. V situaci zjištění vady po uplynutí roku od momentu vydání věci spočívá povinnost prokázat, že vada existovala na produktu v momentě nákupu, na Spotřebiteli.
   10. Spotřebitel, pokud má prodaná věc vadu, může:
    1. a) zaslat prohlášení s požadavkem na snížení ceny;
    2. b) zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy;
    3. c) požadovat výměnu produktu za produkt bez závad;
    4. d) požadovat odstranění vady.
   11. Spotřebitel, nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
   12. Spotřebitel, který vykonává oprávnění z titulu specifické záruky, je povinen na náklady Prodávajícího dodat vadnou věc na reklamační adresu, a pokud s ohledem na druh věci nebo způsob jejího namontování by bylo dodání věci Spotřebitelem příliš obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, ve kterém se věc nachází. V případě nesplnění povinnosti ze strany Prodávajícího je Spotřebitel opráv něn odeslat věc na náklady a riziko Prodávajícího.
   13. Prodávající žádá, aby byl pro usnadnění reklamačního procesu připojen popis nesouladu zboží se Smlouvou.
   14. Prodávající se v průběhu 14 (čtrnácti) dnů vyjádří k oznámení Spotřebitele. V opačném případě se považuje, že Prodávající uznal prohlášení nebo požadavek Spotřebitele za oprávněný.
   15. Prodávající, v případě požadavku Spotřebitele specifikovaného v bodě 10 a nebo b může vyměnit vadnou věc za věc bez závad anebo vadu odstranit, pod podmínkou, že k tomuto dojde neprodleně a bez zbytečných nepříjemností pro Spotřebitele.
   16. Pokud však již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravována anebo Prodávající neučinil zadost povinnosti výměny věci za věc bez závad nebo odstranění vady, nepřísluší mu právo na výměnu věci nebo odstranění vady.
   17. Spotřebitel může, namísto Prodávajícím navrhovaného odstranění vady žádat výměnu věci za věc bez závad anebo namísto výměny požadovat odstranění vady, leda že uvedení věci do souladu se Smlouvou způsobem vybraným Spotřebitelem není možné anebo by si vyžádalo nadměrné náklady v porovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím, přičemž při posuzování nadměrnosti nákladů se zohledňuje hodnota věci bez závad, druh a význam zjištěné vady, jak rovněž se zohledňuje obtíž, kterým by byl vystaven Spotřebitel při jiném způsobu uspokojení nároku.
   18. Prodávající může odmítnout splnění požadavku Spotřebitele, pokud je uvedení vadné věci do souladu se Smlouvou způsobem vybraným Spotřebitelem nemožné anebo ve srovnání s druhým možným způsobem uvedení věci do souladu se Smlouvou vyžaduje nadměrné náklady.
   19. V případě snížení ceny musí snížená cena zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze Smlouvy, v jaké hodnotě věci s vadou zůstává k hodnotě věci bez vady.
   20. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za věc bez závad, nebo odstranit vadu v rozumném čase bez nadměrných problémů pro Spotřebitele.
   21. V situaci, kdy byla vadná věc namontována, Spotřebitel může požadovat po Prodávajícím demontáž a opětovné namontování po provedení výměny za věc bez závad či po odstranění vady. V případě neprovedení této povinnosti ze strany Prodávajícího je Spotřebitel oprávněn provést tyto činnosti na náklady a riziko Prodejce.
   22. Prodejce může odmítnout demontáž a opětovné namontování, pokud náklady na tyto činnosti převyšují cenu prodané věci.
   23. Spotřebitel může v případě popsaném výše požadovat od Prodávajícího demontáž a opětovné namontování, avšak je povinen nést část nákladů souvisejících s tímto v hodnotě převyšující cenu prodané věci, anebo může od Prodávajícího požadovat zaplacení části nákladů na demontáž a opětovné namontování, do výše ceny prodané věci.
   24. V případě smluv uzavíraných s Klienty, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, na základě čl. 558 § 1 Občanského zákoníku, odpovědnost Prodávajícího z titulu specifické záruky je vyloučena.
   25. V souladu se lhůtami uvedenými v bodech 2, 3 a 4 této kapitoly Řádu Spotřebitel může zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy anebo snížení ceny z důvodu fyzické vady prodané věci, a pokud Spotřebitel žádal výměnu věci za věc bez závad nebo odstranění vady, běh lhůty pro zaslání prohlášení o odstoupení od Smlouvy anebo snížení ceny začíná v momentě bezvýsledném uplynutí lhůty na výměnu věci či odstranění vady.
   26. V případě domáhání se u soudu, smírčího soudu jednoho z oprávnění z titulu specifické záruky je lhůta na provedení jiných oprávnění, stanovených Zákonem, příslušících Spotřebiteli z tohoto titulu pozastavena do doby pravomocného ukončení řízení v této záležitosti. Příslušně jsou tato pravidla uplatňována rovněž u mediačního řízení, přičemž termín pro provedení jiných oprávnění z titulu specifické záruky, příslušících Spotřebiteli, začíná běžet ode dne odmítnutí ze strany soudu potvrzení dohody uzavřené před mediátorem či bezvýsledného ukončení vedené mediace.
   27. Běh termínu na provedení oprávnění z titulu specifické záruky za právní vady prodané věci začíná ode dne, ve kterém se Spotřebitel dozvěděl o existenci vady, a pokud se Spotřebitel dozvěděl o existenci vady teprve v důsledku žaloby třetího subjektu – ode dne, ve kterém se rozsudek nebo jiné rozhodnutí orgánu vydané ve sporu s třetím subjektem stalo pravomocné.
   28. Pokud z důvodu vady prodané věci Spotřebitel zaslal prohlášení o odstoupení od Smlouvy anebo snížení ceny, může požadovat nápravu škody, která mu vznikla z důvodu toho, že uzavřel Smlouvu aniž by věděl o existenci vady, i kdyby tato škoda byla důsledkem okolností, za které Prodávající nenese odpovědnost, a zejména pak může požadovat vrácení nákladů na uzavření Smlouvy, nákladů na odebrání, převod, uchování a pojištění věci, vrácení vzniklých nákladů v takovém rozsahu, v jakém z nich získal výhody, a nebyly mu vráceny od třetí osoby a dále nákladů na procesy.
   29. Výše uvedené neruší všeobecně platné předpisy o povinnosti nápravy škody dle všeobecných pravidel.
   30. V případě zatajení vady ze strany Prodávajícího uplynutí termínu nevylučuje oprávnění z titulu specifické záruky.
   31. Reklamační adresa: YES Biżuteria S. A. ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň.
   32. Spotřebitel ode dne 15. 02. 2016 může rovněž využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a domáhání se nároků prostřednictvím platformy ODR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   33. Pokud chce Spotřebitel využít dodatečné možnosti smírného řešení sporů týkajících se internetových nákupů, může Spotřebitel zaslat svoji stížnost např. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   34. Cílem fungování platformy ODR je umožnit nestranné, mimosoudní, efektivní a rychlé řešení sporů přes Internet mezi Spotřebitelem a podnikatelem, které se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových smluv o prodeji nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných mezi spotřebiteli s bydlištěm v Unii a podnikateli se sídlem v Unii.

VIII ZÁRUKA

   1. Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu yes.co YES se vztahuje záruka Prodávajícího a Výrobce. Jak Výrobce, tak i Prodávající poskytují na zakoupené zboží roční záruku. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou na základě specifické záruky, popsané v kapitole VII Reklamace – Specifická záruka.
   2. Podrobné podmínky realizace záruky jsou představeny na tiskopisu záruky vystavené poskytovatelem záruky.

IX VÝMĚNA

   1. Kupujícímu náleží právo na výměnu daného zboží za jiný rozměr nebo model v průběhu 30 dnů ode dne, kdy produkt obdržel.
   2. Náklady na oboustranné zaslání hradí Kupující.
   3. Odeslané zboží nesmí nést stopy používání, musí být v továrním obalu a být označeno štítky, v opačném případě bude zboží odesláno Kupujícímu na jeho náklady.
   4. Výměna bude realizována neprodleně po obdržení zásilky Obchodem, ne později než do 14 dnů od data obdržení.
   5. Výměny, prosím, předem konzultujte s obsluhou Internetového obchodu YES

X ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ PRODUKTŮ

   1. Spotřebitel, na základě čl. 27 zákona o právech spotřebitelů, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání příčiny a bez jakýchkoliv nákladů, s výjimkou nákladů specifikovaných v čl. 33, 34 a 35 Zákona o právech spotřebitelů, zasláním příslušného písemného prohlášení ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byl doručen předmět smlouvy. K dodržení tohoto termínu postačí zaslání prohlášení před jeho uplynutím. Prohlášení je možné zaslat elektronickou cestou na adresu: shop@yes.co anebo prostřednictvím dopisu na adresu:

    YES Biżuteria S.A.
    ul. Świerzawska 1
    60-321 Poznań

   2. Prohlášení může být zasláno na formuláři, který představuje Přílohu k tomuto Řádu a které bylo zasláno do Spotřebitele spolu z produktem, dostupným rovněž na adrese yes.co nebo v jiné formě, v souladu se zákonem o právech spotřebitelů.
   3. Prodávající potvrzuje Spotřebiteli neprodleně po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy jeho přijetí. Toto potvrzení je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při Objednávce nebo uvedenou jako kontaktní adresa na zaslaném prohlášení o odstoupení od smlouvy.
   4. V případě odstoupení od Smlouvy je Smlouva považována za neuzavřenou.
   5. Spotřebitel vrátí produkt (y) neprodleně do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
   6. Spotřebitel má povinnost vrátit produkt nebo produkty neprodleně, ne později než 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Smlouvy.
   7. Spotřebitel vrací předmět nebo předměty Smlouvy, od které odstoupil, na vlastní riziko a vlastní náklady.
   8. Prodávající, s ohledem na pohodlí Spotřebitele, umožňuje dohody předpokládané v níže uvedeném bodě.
   9. Za účelem vrácení zboží žádáme Kupujícího o kontakt s Poradcem zákazníka. Prodávající, na žádost Kupujícího, zadá kurýrní firmě převzetí zásilky na uvedené adrese v Polsku.
   10. Prodávající neprodleně, ne však později než ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele, vrátí Spotřebiteli všechny jím realizované platby, s výhradou, že:
    1. a) Prodávající provádí vrácení platby s použitím stejného způsobu platby, jaký použil Spotřebitel, leda že Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nespojuje s žádnými náklady;
    2. b) v případě, že Spotřebitel zvolí jiný způsob dodání produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit Spotřebiteli jemu vzniklé další náklady;
    3. c) Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem jeho používání způsobem překračujícím rámec nutný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti, o čemž se mluví v bodě 10 výše.
   11. Spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku na služby zahájené se souhlasem Spotřebitele před uplynutím termínu odstoupení od Smlouvy, je povinen zaplatit za plnění poskytnuté do momentu odstoupení od Smlouvy.
   12. Částka platby je vypočítávána proporcionálně k rozsahu poskytnutého plnění, se zohledněním dohodnuté ve Smlouvě ceny nebo odměny. Pokud jsou cena nebo odměna nadměrné, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.
   13. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálních obsahů, které nejsou zapsány na materiálním nosiči, pokud nesouhlasil s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě lhůty, jež mu náleží, pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy v momentě poskytnutí tohoto souhlasu anebo podnikatel nedodal potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů.
   14. Prodejce může pozastavit vrácení platby, kterou dostal od Spotřebitele, do momentu obdržení věci zpět nebo dodání ze strany Spotřebitele důkazu o jejím odeslání, v závislosti na tom, která událost nastoupí dříve.
   15. Plnění zhotovené dle specifikace Spotřebitele nebo sloužící jeho individuálním potřebám nepodléhají odstoupení od Smlouvy. Takovými produkty jsou produkty zhotovené na individuální objednávku Spotřebitele, a tedy obsahující zejména: individuální rytiny zhotovené na zakázku pro Spotřebitele (např. snubní prsteny, náhrdelníky z kolekce „Tvoje slůvko”, přívěsky) a dále produkty, které nejsou ve standardní nabídce YES, které byly obstarány na speciální objednávku Kupujícího. Produkty se zvláštními vlastnostmi, tj. vlastnostmi specifikovanými Spotřebitelem v jím zaslané objednávce nebo zhotovené na individuální zakázku Kupujícího, tj. úzce související s jeho osobou, nepodléhají vrácení.
   16. Výše uvedené nevylučuje odpovědnost Prodávajícího specifikovanou v kapitole VII Reklamace, v souvislosti s nesouladem zboží se smlouvou.
   17. V případě zájmu o vrácení bižuterie s drahými kameny nebo perlami kontaktujte, prosím, Prodávajícího, jelikož v souladu s bodem X 16. tohoto Řádu, vrácení bižuterie s drahými kameny nebo perlami s ohledem na jejich individuální charakter nebo vlastnosti, není možné. Prodávající však poskytne tuto možnost za podmínek individuálně stanovených s Kupujícím.
   18. Obchod YESjewellery.com prodlužuje zákonnou lhůtu na vrácení zboží na 30 dnů.

XI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

   1. Poskytovatel služby poskytuje prostřednictvím Internetového obchodu dostupného na adrese yes.co následující Elektronické služby:
    1. a) založení a vedení Účtu v Internetovém obchodě;
    2. b) umožnění zaslání objednávky prostřednictvím odpovídajícího Formuláře;
    3. c) Newsletter.
   2. Poskytování Elektronických služeb ze strany Poskytovatele služby je bezplatné.
   3. Smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívajících na vedení Účtu v Internetovém obchodě a poskytování služby Newsletter je uzavírána na dobu neurčitou.
   4. Smlouva o poskytování elektronické služby spočívající na umožnění zaslání objednávky prostřednictvím odpovídajícího Formuláře je uzavírána na dobu určitou a podléhá rozvázání v momentě zaslání objednávky anebo zanechání zasílání objednávek Odběratelem služeb.
   5. Doporučovanými technickými požadavky spolupráce s teleinformatickým systémem jsou: počítač s přístupem k Internetu, přístup k elektronické poště, internetový prohlížeč: Internet Explorer ve verzi 7.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies, Mozilla Firefox ve verzi 4.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies anebo Google Chrome ve verzi 8 nebo novější. Doporučené rozlišení monitoru je 1024 × 768 pixelů.
   6. Odběratel služby je povinen využívat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právem a dobrými zvyky, s ohledem na úctu k osobnímu majetku a právům duševního vlastnictví třetích osob. Pro odběratele služeb platí zákaz dodávání obsahů protiprávního charakteru. Je zakázáno využívání Elektronických služeb protiprávním způsobem, narušujícím fungování Internetového obchodu, použitím stanoveného softwaru nebo zařízení a dále rozesílání nebo umisťování v Internetovém obchodě nevyžádaných obchodních informací.
   7. Odběratel služby může zasílat reklamace související s poskytováním elektronické služby prostřednictvím Internetového obchodu www.yes.co zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty: shop@yes.co nebo písemně na adresu: YES Biżuteria S. A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň. Poskytovatel služby prozkoumá reklamaci neprodleně, ne později než ve lhůtě 14 dnů počítaných ode dne zaslání reklamace.
   8. Odběratel služby může vypovědět s okamžitou platností službu na poskytování stálé Elektronické služby na dobu neurčitou kdykoliv, i bez uvedení příčin zasláním příslušného prohlášení prostřednictvím elektronické pošty na adresu: shop@yes.co nebo písemně na adresu: YES Biżuteria S. A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň.
   9. Poskytovatel služby může vypovědět Smlouvu na poskytování Elektronické služby na dobu neurčitou v případě, kdy Odběratel služby objektivně nebo neustále porušuje Řád, a zejména pak, pokud dodává obsahy protiprávního charakteru, po bezvýsledné, jednorázové výzvě k zanechání tohoto jednání, s vyznačením odpovídající lhůty. Smlouva v tomto případě ztrácí platnost po uplynutí 7 dnů od zaslání prohlášení vůle o vypovězení.
   10. Cestou dohody stran mohou Poskytovatel služby a Odběratel služby kdykoliv rozvázat Smlouvu na poskytování Služby elektronickou cestou.
   11. Vypovězení Smlouvy o poskytování elektronické služby uzavřené na dobu neurčitou ze strany Poskytovatele služby nebo Odběratele služby nenarušuje práva nebo plnění nabytá Stranami v době trvání Smlouvy.
   12. Poskytovatel služby zašle odpověď ve věci Reklamace na Odběratelem služby uvedenou e-mailovou adresu nebo jiným, Stranami dohodnutým způsobem.

XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Ke změně obsahu tohoto Řádu může dojít po předchozím informování Uživatelů o rozsahu předpokládaných změn ne později než ve lhůtě 14 dnů před dnem jejich vstoupení v platnost.
   2. Objednávky zaslané v průběhu platnosti předchozí verze Řádu budou realizovány v souladu s jeho ustanoveními. Pokud Uživatel nesouhlasí se zavedením změn v Řádu, může odstranit svůj Účet.
   3. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Klientem, který je Konsumentem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, budou řešeny všeobecným soudem příslušným v souladu s předpisy Občanského soudního řádu (Občanský soudní řád).
   4. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Klientem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, budou řešeny všeobecným soudem příslušným s ohledem na sídlo Obchodu.
   5. Uživatelé mohou kontaktovat Prodejce následujícím způsobem:
    1. a) e-mail: shop@yes.co
    2. b) písemně na adrese: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, Poland
   6. Kupující mohou získat přístup k tomuto Řádu kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce Internetového obchodu YES
   7. Tento Řád může být zapisován a získáván jeho vytištěním nebo zapsáním (uložením) na odpovídajícím nosiči dat.
   8. Název Internetového obchodu YES, na které je dostupný:www.yes.co a také veškeré materiály v něm se nacházející představují předmět autorského práva a podléhají právní ochraně. Jejich používání a rozšiřování bez souhlasu majitele Obchodu je zakázáno.
   9. Tento Řád je platný ode dne 25. prosince roku 2014.

 

Podrobné informace o reklamacích produktů zakoupených na YESjewellery.com najdete v Obchodních podmínkách.
Chcete-li přečíst formulář vrácení, klikněte prosím na odkaz.
Chcete-li se seznámit s výměnným formulářem, klikněte na odkaz.
Pro přečtení formuláře stížnosti prosím klikněte na odkaz.