Obchodní podmínky

Majitelem, Prodávajícím a Administrátorem Prodejny je: YES Biżuteria S. A. se sídlem v Poznani, na adrese:

ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań
NIP (Tax Identification Number): 778-01-71-607
REGON (National Official Business Register Number): 630182051

zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417, Okresní soud Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Wydział Gospodarczy Polského obchodního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), se základním kapitálem 7 269 000 PLN zaplaceným v plné výši, Bank PKO SA III O/Poznaň, ul. Głogowska 15, č. účtu: 80 1240 1750 1111 0000 1905 5598, zastoupena I. předsedou představenstva Krzysztofem Madelským a II. předsedou představenstva Michałem Kwiatkiewiczem, oprávněným k samostatnému zastupování každého člena představenstva, v souladu s pravidly zastupování představenými v KRS.

Výhradní právo na vedení výše uvedeného obchodu má YES Biżuteria S.A. nazývaná v tomto řádu Prodávajícím.


Zákazník má právo před odesláním objednávky vyjednávat o zápisech smlouvy s Prodávajícím. V případě, že Zákazník ustoupí od možnosti uzavření smlouvy cestou individuálního vyjednávání, uplatňuje se tento Řád a také všeobecně platné právní předpisy.


 

I Všeobecná ustanovení

 1. Internetový obchod je dostupný na adrese: www.yes.co a je veden společností YES Biżuteria S.A. – podrobné informace týkající se prováděné činnosti jsou představeny výše.
 2. Řád je vyhotoven v českym jayzku a představuje vzor smlouvy uzavírané na dálku, v souladu se všeobecně platnými předpisy polské legislativy.
 3. Za účelem uzavření Smlouvy s Prodávajícím může Kupující využít práva na vyjednávání podmínek Smlouvy nebo uzavřít s Prodávajícím Smlouvu na základě tohoto Řádu.
 4. Obsah Řádu, v případě odlišného rozhodnutí Kupujícího, představuje obsah uzavřené Smlouvy mezi Stranami. Obsah Smlouvy je příslušně k platným předpisům zapsán a zpřístupněn Kupujícímu na trvalém nosiči, aby byla Kupujícímu garantována možnost odvolávat se na něj v případě potřeby.
 5. Prodej je prováděn na území Polsko.
 6. Zákazník má možnost seznámit se s kodexem dobrých praktik podnikatelů. Kodex dobrých praktik se nachází v zákoně ze dne 23. srpna 2007 o zabránění nekalým praktikám na trhu. Aktuální znění Zákona je dostupné na adrese http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Všechny produkty nabízené v obchodě YES jsou továrně nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na polský trh.
 8. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkty bez vad.
 9. Předmětem činnosti Internetového obchodu YES je maloobchodní prodej hotové i zakázkové bižuterie na objednávku prostřednictvím sítě Internet.
 10. Prodávající potvrzuje kvalitu každého drahého kamene a perel "Namiko" speciálním Certifikátem YES. Kromě toho vybrané větší kameny disponují také certifikátem jednoho ze dvou nejváženějších, nezávislých gemmologických institutů na světě – IGI nebo GIA.
 11. Ceny uvedené na stránkách Obchodu www.yes.co jsou v českych korůnach a jsou včetně DPH.
 12. Kupující může zasílat Objednávky v Obchodě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu prostřednictvím internetové stránky www.yes.co
 13. Komunikace s Prodávajícím realizovaná ze strany Kupujícího způsobuje, že Kupující hradí náklady, které vyplývají ze smluv uzavřených Kupujícím s třetími subjekty, za možnost využití stanovených forem komunikace na dálku Prodávající nevybírá žádné další poplatky ani plnění za možnost komunikace s ním.
 14. V záležitostech, které nejsou řešeny tímto Řádem, budou uplatňovány příslušné předpisy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 15. Ustanovení tohoto Řádu nemají za cíl vyloučit ani omezovat jakákoliv práva Kupujícího, který je současně Spotřebitelem ve smyslu předpisů zákona ze dne 23. dubna 1964 – Občanský zákoník (zákon č. 16, pol. 93 Sb. se změnami), které mu přísluší na základě bezvýhradně platných právních předpisů. V případě rozporu ustanovení tohoto Řádu s výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy.
 16. Spotřebitel má v situaci sporu s Prodávajícím možnost smírného řešení záležitosti následujícími způsoby:
  1. a) obrátit se na stálý smírčí soud pro spotřebitele;
  2. b) mediací;
  3. c) obrátit se na krajského inspektora obchodní inspekce;
  4. d) získat bezplatnou pomoc ve věci řešení sporu od Federace spotřebitelů, a to využitím bezplatné zákaznické odkazy 800 007 707.

II Definice

 1. ŘÁD – tento Řád včetně příloh; informující o povinnostech a oprávněních dvou Smluvních stran.
 2. STRANA – stranou Smlouvy je Kupující nebo Prodávající; v případě pojmu Strany – se rozumí Kupující a Prodávající společně.
 3. SMLOUVA UZAVŘENA NA DÁLKU – Smlouva uzavřena Stranami na dálku, při současné nepřítomnosti dvou Smluvních stran; Smlouva je uzavírána s využitím Komunikačních kanálů na dálku, dostupných v Obchodě.
 4. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY – specifikované v bodě 10 I VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ formy zasílání objednávek na dálku.
 5. SMLOUVA – smlouva uzavřena za současné přítomnosti dvou Stran.
 6. OBCHOD – internetový obchod dostupný na adrese: www.yes.co.
 7. PRODÁVAJÍCÍ – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň; DIČ: 778-01-71-607 IČ: 630182051, zapsaná do KRS pod číslem 00000743417; POSKYTOVATEL SLUŽBY – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň; DIČ: 778-01-71-607 IČ: 630182051, zapsanou do KRS pod číslem 00000743417.
 8. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, nabývající produkty prostřednictvím Internetového obchodu, dostupného na adrese www.yes.co.
 9. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba nabývající produkty prostřednictvím Internetového obchodu YES za účelem nesouvisejícím bezprostředně s její hospodářskou nebo profesní činností.
 10. KUPUJÍCÍ – Klient a Spotřebitel společně.
 11. PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost, nabývající produkty prostřednictvím internetového obchodu, dostupného na adrese www.yes.co a využívající odběru Newsletteru.
 12. OBJEDNÁVKA – zaslaná Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu YES nabídka na uzavření smlouvy o prodeji.
 13. UŽIVATEL – každý subjekt využívající internetový obchod.
 14. ÚČET – individuální administrační panel Uživatele dostupný po provedení registrace a přihlášení do Internetového obchodu YES označený loginem a heslem, sloužící pro uzavírání smluv o prodeji.
 15. REGISTRACE – proces spočívající ve vytvoření Uživatelem Účtu v Internetovém obchodě YES.
 16. SMLOUVA O PRODEJI – smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
 17. PRODUKT – každý předmět prodávaný prostřednictvím internetového obchodu YES.
 18. NEWSLETTER – služba poskytovaná elektronickou cestou, spočívající na zasílání Odběratelům služeb obchodních informací o vlastních produktech.
 19. FORMA PLATBY – způsob zaplacení za objednaný produkt, vybraný Kupujícím během zasílání Objednávky nabízený Obchodem.
 20. FORMA DODÁNÍ – forma dodání objednaného produktu, vybraná Kupujícím během zasílání Objednávky.
 21. DOKLAD O PRODEJI – faktura.
 22. PŘÍLOHY – informace o právu na odstoupení od smlouvy a vzor formuláře odstoupení od smlouvy.
 23. KODEX DOBRÝCH PRAKTIK – soubor pravidel postupu, přijatý ve všeobecně platné legislativě v podobě etických a profesních norem za účelem zabránění nekalým tržním praktikám, který je Prodávajícím uplatňován.
 24. INFORMACE – informace o produktu, nacházející se u fotografie produktu, představující popis nejdůležitějších vlastností a charakteristiky daného produktu, umožňující Kupujícímu seznámení se s jeho vlastnostmi.
 25. KOŠÍK – forma uskladnění Kupujícím vybraných produktů za účelem jejich pozdějšího zakoupení.
 26. MÍSTO VYDÁNÍ PRODUKTU – místo uvedené Kupujícím v zaslané objednávce, na které má být dodán Kupujícím zakoupený produkt s vyloučením osobního odběru v Kamenném obchodě Prodávajícího.
 27. MOMENT VYDÁNÍ PRODUKTU – moment, ve kterém Kupující nebo jiná oprávněná k odběru osoba převezme produkt, který je předmětem uzavřené smlouvy.
 28. REKLAMAČNÍ ADRESA A ADRESA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – adresa nebo adresy uvedené Prodejcem jako adresy pro zasílání stanovených prohlášení, které jsou korespondenčními adresami.
 29. PŘEDMĚT SMLOUVY nebo PŘEDMĚT SLUŽBY – Kupujícím vybrané produkty nebo služby, které jsou předmětem Smlouvy nebo předmětem Služby; do předmětu Smlouvy se započítává rovněž poskytnutí Dodání produktu ze strany Prodávajícího, v případě vybrání Kupujícím jedné z Prodávajícím nabízených forem dodání produktu.
 30. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKOU CESTOU – funkčnosti teleinformatického a IT systému umožňující Poskytovateli služby nabízení určitých technických řešení jako: možnost založení a vedení Účtu v Internetovém obchodě; poskytování Služby Newsletteru a umožnění jednorázové možnosti zaslání Objednávky prostřednictvím Formuláře objednávky, který se nachází v Internetovém obchodě; bez současné přítomnosti stran (na dálku), prostřednictvím předání údajů na individuální žádost Odběratele služby, zasílané a přijímané pomocí zařízení pro elektronické zpracování, včetně digitální komprese, a uchovávání údajů, které jsou zcela zasílány, přebírány nebo zobrazovány pomocí telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon.
 31. FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY – nacházející se v Internetovém obchodě technický systém umožňující zaslání Objednávky Kupujícím prostřednictvím dostupného pole formuláře, bez nutnosti provedení předchozí Registrace v Internetovém obchodě.
 32. IT SYSTÉM – struktury technické, informatické a software umožňující transmisi.
 33. VADA – vada právní nebo vada fyzická zakoupeného produktu.

III REGISTRACE

 1. Registrace v Internetovém obchodě yes.co YES je dobrovolná a bezplatná.
 2. Za účelem provedení Registrace v Obchodě je Uživatel povinen vyplnit formulář registrace nacházející se na internetových stránkách a uvést v něm svoje pravdivé údaje.
 3. Uživatel je pro úspěšné absolvování procesu Registrace povinen uvést následující údaje:
  1. a) Jméno
  2. b) Příjmení
  3. c) E-mailová adresa
  4. d) Heslo
  5. e) Zopakovat heslo
 4. Volitelně je možné při registraci souhlasit se zasíláním Newsletteru o akcích a novinkách v obchodě na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci.
 5. Poté, kdy Uživatel vyplní do polí formuláře Registrace požadované údaje, bude vytvořen Účet uživatele.
 6. V případě, že u údajů Uživatele vyžadovaných během procesu Registrace dojde ke změně, je Uživatel žádán o jejich aktualizaci za účelem uvedení do stavu shodujícího se se skutečností.
 7. V situaci, kdy dojde u údajů Uživatele vyžadovaných během procesu registrace ke změně po zahájení realizace objednávky, bude Uživatel vyzván k jejich aktualizaci a informování o tomto Obchodu.
 8. Po vyplnění ze strany Uživatele polí formuláře objednávky je stanoven způsob zásilky.
 9. V závislosti na částce objednávky může být doručení zásilky zdarma anebo placené. Podrobnosti týkající se platby za zásilku jsou obsaženy v bodě 4 kapitoly V Realizace objednávky.
 10. Volitelně může Zákazník rovněž uvést poznámky k jím zasílané objednávce.

IV OBJEDNÁVKY

 1. Kupující může zasílat objednávky v Obchodě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu prostřednictvím internetových stránek www.yes.co.
 2. Obchod realizuje prodej jak na území Polské republiky, tak i mimo hranice země.
 3. Informace o produktech prezentované na internetových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu předpisů Občanského zákoníku; představují pozvání k uzavření smlouvy o prodeji.
 4. Zaslání objednávky představuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku, zaslanou Prodávajícímu ze strany Kupujícího.
 5. Registrace a založení účtu není podmínkou nezbytnou pro zaslání objednávky v obchodě YES. Kupující má možnost zaslat objednávku prostřednictvím Internetového obchodu bez předchozí registrace.
 6. Navíc při zasílání objednávky může Kupující použít slevové kódy. V takovém případě je nutné vepsat uvedený slevový kód, aby byl realizován levnější nákup.
 7. Za účelem zaslání objednávky musí Kupující přidat do „Košíku” Produkt, který má záměr zakoupit. Výběr Produktů je možný z následujících kategorií: BIŽUTERIE, DIAMANTY, ZÁSNUBY, SVATBA, KOLEKCE, DÁRKY. Přidání produktu do „Košíku” není ekvivalentní se zasláním objednávky. Produkty mohou být přidávány nebo odebírány z „Košíku”.
 8. „Košík” umožňuje Klientovi spravovat objednané Produkty a přepočítávat hodnotu objednávky.
 9. Pro dokončení objednávky je nutno přidat do „Košíku” vybrané Produkty, určit druh zásilky a způsob platby a následně vybrat možnost „objednávám a platím” a postupovat v souladu s uvedenými pokyny. Kupující může zaslat objednávku po přihlášení se na svůj Účet nebo v případě, že účet nevlastní, uvedením ve formuláři údajů nezbytných pro realizaci Smlouvy ze strany Prodávajícího.
 10. Po zaslání správně vyplněné objednávky se objednávka považuje za přijatou. Objednávky zaslané tímto způsobem jsou potvrzeny e-mailem. Za moment uzavření smlouvy se považuje tedy zaslání Kupujícímu zpětné informace s potvrzením o přijetí objednávky.
 11. Objednané Zboží bude dodáno na adresu uvedenou Kupujícím. Klient může rovněž zvolit jinou adresu dodání Zboží.
 12. Během prohlížení „Košíku” Kupující obdrží informaci o elegantním dárkovém balení grátis, do kterého bude zabalen zakoupený Produkt. Kupující má rovněž možnost vybrat si možnost: „Poslat jako dárek s přáním”. V takovém případě, po předchozí informaci zaslané obchodu, existuje možnost, aby dostal účet zvlášť na svoji adresu.
 13. Drahé kameny jsou přírodními materiály, proto se s ohledem na jejich individualitu může ukázat objektivně nemožné získat prvek, který bude přesným vzorem modelu nacházejícího se v nabídce obchodu. Obchod, v případě této situace po předchozím souhlasu Klienta může navrhnout Klientovi kámen, který se bude poněkud lišit od toho, který je v nabídce. Vlastnosti tohoto kamene budou však zachovávat stejnou nebo vyšší tržní hodnotu. Pokud Klient nesouhlasí s nahrazením objednaného kamene navrhovaným, může bez jakýchkoliv důsledků odstoupit od uzavřené smlouvy s obchodem.
 14. Prezentované na stránkách obchodu fotografie a jiné formy vizualizace a prezentace bižuterie nemusí zcela vystihovat jejich skutečnou velikost. Prodávající vynaložil veškeré úsilí, aby prezentace briliantů ve speciálních grafikách, odevzdávala představu o jejich hmotnosti (velikosti). Vystihuje ji přibližně monitor s úhlopříčkou 15,4 palce a rozlišením 1280 x 800 pixelů, při výchozím nastavení prohlížeče. Tato vizualizace ukazuje přibližnou kvalitu kamenů. S ohledem na proces vzniku bižuterie – mnoho vzorů je zhotovováno ručně – se jednotlivé exempláře stejného modelu mohou nepatrně lišit mezi sebou. Pro získání dalších informací, fotografií atd. je Kupující žádán o kontakt s Obchodem.
 15. Kupující může zavést změny do objednávky do momentu zaslání ze strany Prodávajícího e-mailu, potvrzujícího skutečnost odeslání objednaných produktů.
 16. Kupující může odstranit nebo modifikovat zaslanou objednávku písemně na adresu shop@yes.co.
 17. Není možné anulování objednávky produktu, který byl již odeslán. V takovém případě může Kupující rezignovat z nákupu až do momentu přijetí Zboží.
 18. Realizace objednávky zaslané ve všední dny po 13.30 hod, a v soboty, neděle a svátky začíná nejbližší pracovní den.
 19. Dnem realizace Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu je den převzetí zásilky Kupujícím.

V ZPŮSOB PLATBY

  1. Všechny ceny v Obchodě jsou cenami brutto, včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
  2. Obchod předpokládá následující druhy plateb:
   1. a) převod on-line
   2. b) pokud hodnota objednávky převyšuje hodnotu e-voucheru, pak bude možné rozdíl zaplatit s použitím základní formy platby. Zatímco v případě, kdy hodnota e-voucheru převyšuje hodnotu objednávky, pak tento rozdíl není vrácen.
  3. Kupující realizuje nákup zboží a objednávku služby dodání (pokud tato existuje) podle cen a výši nákladů na dodání platných v momentě zaslání objednávky.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výši nákladů na dodání, zejména v případě změny ceníků služeb poskytovaných subjekty realizujícími dodávky. Toto ustanovení se netýká objednávek již realizovaných.
  5. V případě výběru formy platby popsané v podbodě „a” a "c" bodu 2 neuhrazení platby za objednané Zboží ve lhůtě 5 dnů počítaných ode dne zaslání objednávky, má za následek anulování objednávky. To nevylučuje možnost zaslání ze strany Kupujícího opětovné objednávky stejného Produktu.
  6. Kupující má možnost vybrat způsob platby za objednané zboží v Obchodě. Prodávající, který je otevřen potřebám Kupujícího, s ním může vést individuální ujednání týkající se způsobů platby.
  7. Aktuální ceny a výše nákladů na dodání jsou uvedeny na záložce Internetového obchodu a jsou viditelné na úrovni Košíku.

VI REALIZACE DODÁVKY

   1. Dodávka je realizována na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
   2. Ke každé objednávce je vystaven paragon.
   3. Objednané Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní firmy GLS Poland. Zásilky jsou dodávány od 9 do 18 hodin v pracovních dnech. V případě, že Kupující nebude zastižen, bude vystaveno avízo. V některých případech, po neúspěšném pokusu o doručení, jsou balíčky předávány nejbližšímu pro Kupujícího místu pro odběr balíků firmy GLS Poland.
   4. V případě situace popsané výše v bodě 7 informace o odpovědnosti za zásilku je předávána Kupujícímu Prodávajícím e-mailovou cestou na kontaktní adresu uvedenou po zaslání objednávky.
   5. V případě situace popsané výše Kupující hradí navíc náklady na jím vybranou formu zásilky.
   6. Pokud Prodávající nemůže splnit službu z důvodu toho, že zboží není dostupné, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti dnů od uzavření Smlouvy, informuje o tomto Kupujícího, který rozhodne o dalším osudu jím zaslané objednávky.
   7. Pokud Prodávající nemůže realizovat službu s vlastnostmi individuálně objednanými Kupujícím z důvodu přechodné nemožnosti jejího splnění, může Prodávající se souhlasem Kupujícího splnit náhradní plnění, odpovídající stejné kvalitě a určení a dále za stejnou cenu nebo odměnu anebo jiným, Stranami stanoveným způsobem.
   8. Prodávající, s ohledem na komfort Zákazníka, jak rovněž bezpečnost při realizaci objednávky, zaručuje, že veškeré potíže během kterékoliv etapy objednávky – kdyby se tyto objevily – budou konzultovány s Klientem a realizovány po dohodě stran. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby byl Zákazník spokojen.
   9. Termín realizace objednávky je uveden u daného Zboží a týká se zásilek realizovaných na území Polsko. Termín uvedený u Zboží se netýká:
    1. a) objednávek na bižuterii s brilianty, s kameny konkrétní a vzácné charakteristiky. Zákazník je o této skutečnosti informován při potvrzování objednávky Obchodem.
   10. Doporučuje se, aby Spotřebitel ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, dle možností, provedl kontrolu stavu zboží po dodání zásilky a za přítomnosti zástupce subjektu realizujícího dodávku (kurýr, poštovní doručovatel, atd.), sepsal odpovídající protokol. Kontrola zásilky usnadní a urychlí domáhání se případných nároků od odpovědného subjektu v případě mechanického poškození zásilky vzniklého v průběhu transportu. V těchto situacích se doporučuje, aby Spotřebitel kontaktoval co možná nejrychleji Prodávajícího (e-mail shop@yes.co).
   11. Kupující, který není Spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, je povinen zkontrolovat stav zboží po dodání zásilky a za přítomnosti zástupce subjektu realizujícího dodání (kurýr, poštovní doručovatel atd.). V případě zjištění mechanického poškození zásilky vzniklého v průběhu přepravy musí klient sepsat protokol o škodě a neprodleně kontaktovat Prodávajícího (e-mail shop@yes.co).

VII REKLAMACE – SPECIFICKÁ ZÁRUKA

   1. V případě smluv uzavíraných se Spotřebiteli ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku Prodávající nese odpovědnost vůči Spotřebiteli dle pravidel stanovených v čl. 556 a dalších Občanského zákoníku za vady fyzické nebo právní (specifická záruka).
   2. Prodávající odpovídá z titulu specifické záruky, pokud bude fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem plnění prodeje používaná věc před uplynutím roku od momentu vydání věci Spotřebiteli.
   3. Nároky Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za věc bez vady jsou promlčeny po uplynutí roku, počítaje ode dne zjištění vady, avšak ne dříve než před uplynutím dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem prodeje věc používaná před uplynutím roku od momentu vydání věci Spotřebiteli.
   4. V případě, že Prodávajícím nebo výrobcem stanovený termín užitečnosti věci končí po uplynutí dvou let od momentu vydání věci Spotřebiteli, Prodávající odpovídá z titulu specifické záruky za fyzické vady této věci zjištěné před uplynutím této lhůty.
   5. Fyzická vada spočívá v nesouladu prodané věci se Smlouvou. Zejména pak je prodaná věc v rozporu se Smlouvou, pokud:
    1. a) nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít, s ohledem na účel ve Smlouvě označený anebo vyplývající z okolností či určení;
    2. b) nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající ujistil Kupujícího, včetně předložení vzorku;
    3. c) se nehodí pro účely, o kterých Kupující informoval Prodávajícího při uzavírání Smlouvy, a Prodávající nevznesl výhrady ohledně tohoto jejího určení;
    4. d) byla Kupujícímu vydána v nekompletním stavu.
   6. Ve stejné rovině s ujištěním Prodávajícího se považuje veřejné ujištění výrobce nebo jeho zástupce, osoby, která uvádí věc do obratu v rámci své hospodářské činnosti, a osoby, která se umístěním prodané věci ve svém názvu, obchodní známce nebo jiném označení představuje jako výrobce.
   7. Prodávající je osvobozen od odpovědnosti specifikované v bodě 5c výhradně v situaci, kdy:
    1. a) prokáže, že tato ujištění neznal nebo po rozumném posouzení nemohl znát;
    2. b) prokáže, že ujištění nemohla mít vliv na rozhodnutí Spotřebitele;
    3. c) obsah ujištění byl upraven před uzavřením Smlouvy s Prodávajícím.
   8. Prodaná věc má fyzickou vadu také v případě jejího nesprávného namontování a zprovoznění, pokud byly tyto činnosti provedeny Prodávajícím nebo třetí osobou, za kterou Prodávající nese odpovědnost, anebo Kupujícím, který postupoval dle instrukcí získaných od Prodávajícího.
   9. V případě Smlouvy s Konsumentem, pokud byla fyzická vada zjištěna před uplynutím roku od momentu vydání věci, se přijímá, že tato existovala v momentě přechodu nebezpečí na Spotřebitele. V situaci zjištění vady po uplynutí roku od momentu vydání věci spočívá povinnost prokázat, že vada existovala na produktu v momentě nákupu, na Spotřebiteli.
   10. Spotřebitel, pokud má prodaná věc vadu, může:
    1. a) zaslat prohlášení s požadavkem na snížení ceny;
    2. b) zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy;
    3. c) požadovat výměnu produktu za produkt bez závad;
    4. d) požadovat odstranění vady.
   11. Spotřebitel, nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
   12. Spotřebitel, který vykonává oprávnění z titulu specifické záruky, je povinen na náklady Prodávajícího dodat vadnou věc na reklamační adresu, a pokud s ohledem na druh věci nebo způsob jejího namontování by bylo dodání věci Spotřebitelem příliš obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, ve kterém se věc nachází. V případě nesplnění povinnosti ze strany Prodávajícího je Spotřebitel opráv něn odeslat věc na náklady a riziko Prodávajícího.
   13. Prodávající žádá, aby byl pro usnadnění reklamačního procesu připojen popis nesouladu zboží se Smlouvou.
   14. Prodávající se v průběhu 14 (čtrnácti) dnů vyjádří k oznámení Spotřebitele. V opačném případě se považuje, že Prodávající uznal prohlášení nebo požadavek Spotřebitele za oprávněný.
   15. Prodávající, v případě požadavku Spotřebitele specifikovaného v bodě 10 a nebo b může vyměnit vadnou věc za věc bez závad anebo vadu odstranit, pod podmínkou, že k tomuto dojde neprodleně a bez zbytečných nepříjemností pro Spotřebitele.
   16. Pokud však již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravována anebo Prodávající neučinil zadost povinnosti výměny věci za věc bez závad nebo odstranění vady, nepřísluší mu právo na výměnu věci nebo odstranění vady.
   17. Spotřebitel může, namísto Prodávajícím navrhovaného odstranění vady žádat výměnu věci za věc bez závad anebo namísto výměny požadovat odstranění vady, leda že uvedení věci do souladu se Smlouvou způsobem vybraným Spotřebitelem není možné anebo by si vyžádalo nadměrné náklady v porovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím, přičemž při posuzování nadměrnosti nákladů se zohledňuje hodnota věci bez závad, druh a význam zjištěné vady, jak rovněž se zohledňuje obtíž, kterým by byl vystaven Spotřebitel při jiném způsobu uspokojení nároku.
   18. Prodávající může odmítnout splnění požadavku Spotřebitele, pokud je uvedení vadné věci do souladu se Smlouvou způsobem vybraným Spotřebitelem nemožné anebo ve srovnání s druhým možným způsobem uvedení věci do souladu se Smlouvou vyžaduje nadměrné náklady.
   19. V případě snížení ceny musí snížená cena zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze Smlouvy, v jaké hodnotě věci s vadou zůstává k hodnotě věci bez vady.
   20. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za věc bez závad, nebo odstranit vadu v rozumném čase bez nadměrných problémů pro Spotřebitele.
   21. V situaci, kdy byla vadná věc namontována, Spotřebitel může požadovat po Prodávajícím demontáž a opětovné namontování po provedení výměny za věc bez závad či po odstranění vady. V případě neprovedení této povinnosti ze strany Prodávajícího je Spotřebitel oprávněn provést tyto činnosti na náklady a riziko Prodejce.
   22. Prodejce může odmítnout demontáž a opětovné namontování, pokud náklady na tyto činnosti převyšují cenu prodané věci.
   23. Spotřebitel může v případě popsaném výše požadovat od Prodávajícího demontáž a opětovné namontování, avšak je povinen nést část nákladů souvisejících s tímto v hodnotě převyšující cenu prodané věci, anebo může od Prodávajícího požadovat zaplacení části nákladů na demontáž a opětovné namontování, do výše ceny prodané věci.
   24. V případě smluv uzavíraných s Klienty, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, na základě čl. 558 § 1 Občanského zákoníku, odpovědnost Prodávajícího z titulu specifické záruky je vyloučena.
   25. V souladu se lhůtami uvedenými v bodech 2, 3 a 4 této kapitoly Řádu Spotřebitel může zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy anebo snížení ceny z důvodu fyzické vady prodané věci, a pokud Spotřebitel žádal výměnu věci za věc bez závad nebo odstranění vady, běh lhůty pro zaslání prohlášení o odstoupení od Smlouvy anebo snížení ceny začíná v momentě bezvýsledném uplynutí lhůty na výměnu věci či odstranění vady.
   26. V případě domáhání se u soudu, smírčího soudu jednoho z oprávnění z titulu specifické záruky je lhůta na provedení jiných oprávnění, stanovených Zákonem, příslušících Spotřebiteli z tohoto titulu pozastavena do doby pravomocného ukončení řízení v této záležitosti. Příslušně jsou tato pravidla uplatňována rovněž u mediačního řízení, přičemž termín pro provedení jiných oprávnění z titulu specifické záruky, příslušících Spotřebiteli, začíná běžet ode dne odmítnutí ze strany soudu potvrzení dohody uzavřené před mediátorem či bezvýsledného ukončení vedené mediace.
   27. Běh termínu na provedení oprávnění z titulu specifické záruky za právní vady prodané věci začíná ode dne, ve kterém se Spotřebitel dozvěděl o existenci vady, a pokud se Spotřebitel dozvěděl o existenci vady teprve v důsledku žaloby třetího subjektu – ode dne, ve kterém se rozsudek nebo jiné rozhodnutí orgánu vydané ve sporu s třetím subjektem stalo pravomocné.
   28. Pokud z důvodu vady prodané věci Spotřebitel zaslal prohlášení o odstoupení od Smlouvy anebo snížení ceny, může požadovat nápravu škody, která mu vznikla z důvodu toho, že uzavřel Smlouvu aniž by věděl o existenci vady, i kdyby tato škoda byla důsledkem okolností, za které Prodávající nenese odpovědnost, a zejména pak může požadovat vrácení nákladů na uzavření Smlouvy, nákladů na odebrání, převod, uchování a pojištění věci, vrácení vzniklých nákladů v takovém rozsahu, v jakém z nich získal výhody, a nebyly mu vráceny od třetí osoby a dále nákladů na procesy.
   29. Výše uvedené neruší všeobecně platné předpisy o povinnosti nápravy škody dle všeobecných pravidel.
   30. V případě zatajení vady ze strany Prodávajícího uplynutí termínu nevylučuje oprávnění z titulu specifické záruky.
   31. Reklamační adresa: YES Biżuteria S. A. ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň.
   32. Spotřebitel ode dne 15. 02. 2016 může rovněž využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a domáhání se nároků prostřednictvím platformy ODR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   33. Pokud chce Spotřebitel využít dodatečné možnosti smírného řešení sporů týkajících se internetových nákupů, může Spotřebitel zaslat svoji stížnost např. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   34. Cílem fungování platformy ODR je umožnit nestranné, mimosoudní, efektivní a rychlé řešení sporů přes Internet mezi Spotřebitelem a podnikatelem, které se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových smluv o prodeji nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných mezi spotřebiteli s bydlištěm v Unii a podnikateli se sídlem v Unii.

VIII ZÁRUKA

   1. Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu yes.co YES se vztahuje záruka Prodávajícího a Výrobce. Jak Výrobce, tak i Prodávající poskytují na zakoupené zboží roční záruku. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou na základě specifické záruky, popsané v kapitole VII Reklamace – Specifická záruka.
   2. Podrobné podmínky realizace záruky jsou představeny na tiskopisu záruky vystavené poskytovatelem záruky.

IX VÝMĚNA

   1. Kupujícímu náleží právo na výměnu daného zboží za jiný rozměr nebo model v průběhu 30 dnů ode dne, kdy produkt obdržel.
   2. Náklady na oboustranné zaslání hradí Kupující.
   3. Odeslané zboží nesmí nést stopy používání, musí být v továrním obalu a být označeno štítky, v opačném případě bude zboží odesláno Kupujícímu na jeho náklady.
   4. Výměna bude realizována neprodleně po obdržení zásilky Obchodem, ne později než do 14 dnů od data obdržení.
   5. Výměny, prosím, předem konzultujte s obsluhou Internetového obchodu YES

X ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ PRODUKTŮ

   1. Spotřebitel, na základě čl. 27 zákona o právech spotřebitelů, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání příčiny a bez jakýchkoliv nákladů, s výjimkou nákladů specifikovaných v čl. 33, 34 a 35 Zákona o právech spotřebitelů, zasláním příslušného písemného prohlášení ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byl doručen předmět smlouvy. K dodržení tohoto termínu postačí zaslání prohlášení před jeho uplynutím. Prohlášení je možné zaslat elektronickou cestou na adresu: shop@yes.co anebo prostřednictvím dopisu na adresu:

    YES Biżuteria S.A.
    ul. Świerzawska 1
    60-321 Poznań

   2. Prohlášení může být zasláno na formuláři, který představuje Přílohu k tomuto Řádu a které bylo zasláno do Spotřebitele spolu z produktem, dostupným rovněž na adrese yes.co nebo v jiné formě, v souladu se zákonem o právech spotřebitelů.
   3. Prodávající potvrzuje Spotřebiteli neprodleně po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy jeho přijetí. Toto potvrzení je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při Objednávce nebo uvedenou jako kontaktní adresa na zaslaném prohlášení o odstoupení od smlouvy.
   4. V případě odstoupení od Smlouvy je Smlouva považována za neuzavřenou.
   5. Spotřebitel vrátí produkt (y) neprodleně do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
   6. Spotřebitel má povinnost vrátit produkt nebo produkty neprodleně, ne později než 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Smlouvy.
   7. Spotřebitel vrací předmět nebo předměty Smlouvy, od které odstoupil, na vlastní riziko a vlastní náklady.
   8. Prodávající, s ohledem na pohodlí Spotřebitele, umožňuje dohody předpokládané v níže uvedeném bodě.
   9. Za účelem vrácení zboží žádáme Kupujícího o kontakt s Poradcem zákazníka. Prodávající, na žádost Kupujícího, zadá kurýrní firmě převzetí zásilky na uvedené adrese v Polsku.
   10. Prodávající neprodleně, ne však později než ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele, vrátí Spotřebiteli všechny jím realizované platby, s výhradou, že:
    1. a) Prodávající provádí vrácení platby s použitím stejného způsobu platby, jaký použil Spotřebitel, leda že Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nespojuje s žádnými náklady;
    2. b) v případě, že Spotřebitel zvolí jiný způsob dodání produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit Spotřebiteli jemu vzniklé další náklady;
    3. c) Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem jeho používání způsobem překračujícím rámec nutný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti, o čemž se mluví v bodě 10 výše.
   11. Spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku na služby zahájené se souhlasem Spotřebitele před uplynutím termínu odstoupení od Smlouvy, je povinen zaplatit za plnění poskytnuté do momentu odstoupení od Smlouvy.
   12. Částka platby je vypočítávána proporcionálně k rozsahu poskytnutého plnění, se zohledněním dohodnuté ve Smlouvě ceny nebo odměny. Pokud jsou cena nebo odměna nadměrné, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.
   13. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálních obsahů, které nejsou zapsány na materiálním nosiči, pokud nesouhlasil s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě lhůty, jež mu náleží, pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy v momentě poskytnutí tohoto souhlasu anebo podnikatel nedodal potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů.
   14. Prodejce může pozastavit vrácení platby, kterou dostal od Spotřebitele, do momentu obdržení věci zpět nebo dodání ze strany Spotřebitele důkazu o jejím odeslání, v závislosti na tom, která událost nastoupí dříve.
   15. Plnění zhotovené dle specifikace Spotřebitele nebo sloužící jeho individuálním potřebám nepodléhají odstoupení od Smlouvy. Takovými produkty jsou produkty zhotovené na individuální objednávku Spotřebitele, a tedy obsahující zejména: individuální rytiny zhotovené na zakázku pro Spotřebitele (např. snubní prsteny, náhrdelníky z kolekce „Tvoje slůvko”, přívěsky) a dále produkty, které nejsou ve standardní nabídce YES, které byly obstarány na speciální objednávku Kupujícího. Produkty se zvláštními vlastnostmi, tj. vlastnostmi specifikovanými Spotřebitelem v jím zaslané objednávce nebo zhotovené na individuální zakázku Kupujícího, tj. úzce související s jeho osobou, nepodléhají vrácení.
   16. Výše uvedené nevylučuje odpovědnost Prodávajícího specifikovanou v kapitole VII Reklamace, v souvislosti s nesouladem zboží se smlouvou.
   17. V případě zájmu o vrácení bižuterie s drahými kameny nebo perlami kontaktujte, prosím, Prodávajícího, jelikož v souladu s bodem X 16. tohoto Řádu, vrácení bižuterie s drahými kameny nebo perlami s ohledem na jejich individuální charakter nebo vlastnosti, není možné. Prodávající však poskytne tuto možnost za podmínek individuálně stanovených s Kupujícím.
   18. Obchod YESjewellery.com prodlužuje zákonnou lhůtu na vrácení zboží na 30 dnů.

XI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

   1. Poskytovatel služby poskytuje prostřednictvím Internetového obchodu dostupného na adrese yes.co následující Elektronické služby:
    1. a) založení a vedení Účtu v Internetovém obchodě;
    2. b) umožnění zaslání objednávky prostřednictvím odpovídajícího Formuláře;
    3. c) Newsletter.
   2. Poskytování Elektronických služeb ze strany Poskytovatele služby je bezplatné.
   3. Smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívajících na vedení Účtu v Internetovém obchodě a poskytování služby Newsletter je uzavírána na dobu neurčitou.
   4. Smlouva o poskytování elektronické služby spočívající na umožnění zaslání objednávky prostřednictvím odpovídajícího Formuláře je uzavírána na dobu určitou a podléhá rozvázání v momentě zaslání objednávky anebo zanechání zasílání objednávek Odběratelem služeb.
   5. Doporučovanými technickými požadavky spolupráce s teleinformatickým systémem jsou: počítač s přístupem k Internetu, přístup k elektronické poště, internetový prohlížeč: Internet Explorer ve verzi 7.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies, Mozilla Firefox ve verzi 4.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies anebo Google Chrome ve verzi 8 nebo novější. Doporučené rozlišení monitoru je 1024 × 768 pixelů.
   6. Odběratel služby je povinen využívat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právem a dobrými zvyky, s ohledem na úctu k osobnímu majetku a právům duševního vlastnictví třetích osob. Pro odběratele služeb platí zákaz dodávání obsahů protiprávního charakteru. Je zakázáno využívání Elektronických služeb protiprávním způsobem, narušujícím fungování Internetového obchodu, použitím stanoveného softwaru nebo zařízení a dále rozesílání nebo umisťování v Internetovém obchodě nevyžádaných obchodních informací.
   7. Odběratel služby může zasílat reklamace související s poskytováním elektronické služby prostřednictvím Internetového obchodu www.yes.co zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty: shop@yes.co nebo písemně na adresu: YES Biżuteria S. A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň. Poskytovatel služby prozkoumá reklamaci neprodleně, ne později než ve lhůtě 14 dnů počítaných ode dne zaslání reklamace.
   8. Odběratel služby může vypovědět s okamžitou platností službu na poskytování stálé Elektronické služby na dobu neurčitou kdykoliv, i bez uvedení příčin zasláním příslušného prohlášení prostřednictvím elektronické pošty na adresu: shop@yes.co nebo písemně na adresu: YES Biżuteria S. A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň.
   9. Poskytovatel služby může vypovědět Smlouvu na poskytování Elektronické služby na dobu neurčitou v případě, kdy Odběratel služby objektivně nebo neustále porušuje Řád, a zejména pak, pokud dodává obsahy protiprávního charakteru, po bezvýsledné, jednorázové výzvě k zanechání tohoto jednání, s vyznačením odpovídající lhůty. Smlouva v tomto případě ztrácí platnost po uplynutí 7 dnů od zaslání prohlášení vůle o vypovězení.
   10. Cestou dohody stran mohou Poskytovatel služby a Odběratel služby kdykoliv rozvázat Smlouvu na poskytování Služby elektronickou cestou.
   11. Vypovězení Smlouvy o poskytování elektronické služby uzavřené na dobu neurčitou ze strany Poskytovatele služby nebo Odběratele služby nenarušuje práva nebo plnění nabytá Stranami v době trvání Smlouvy.
   12. Poskytovatel služby zašle odpověď ve věci Reklamace na Odběratelem služby uvedenou e-mailovou adresu nebo jiným, Stranami dohodnutým způsobem.

XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Ke změně obsahu tohoto Řádu může dojít po předchozím informování Uživatelů o rozsahu předpokládaných změn ne později než ve lhůtě 14 dnů před dnem jejich vstoupení v platnost.
   2. Objednávky zaslané v průběhu platnosti předchozí verze Řádu budou realizovány v souladu s jeho ustanoveními. Pokud Uživatel nesouhlasí se zavedením změn v Řádu, může odstranit svůj Účet.
   3. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Klientem, který je Konsumentem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, budou řešeny všeobecným soudem příslušným v souladu s předpisy Občanského soudního řádu (Občanský soudní řád).
   4. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Klientem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, budou řešeny všeobecným soudem příslušným s ohledem na sídlo Obchodu.
   5. Uživatelé mohou kontaktovat Prodejce následujícím způsobem:
    1. a) e-mail: shop@yes.co
    2. b) písemně na adrese: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, Poland
   6. Kupující mohou získat přístup k tomuto Řádu kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce Internetového obchodu YES
   7. Tento Řád může být zapisován a získáván jeho vytištěním nebo zapsáním (uložením) na odpovídajícím nosiči dat.
   8. Název Internetového obchodu YES, na které je dostupný:www.yes.co a také veškeré materiály v něm se nacházející představují předmět autorského práva a podléhají právní ochraně. Jejich používání a rozšiřování bez souhlasu majitele Obchodu je zakázáno.
   9. Tento Řád je platný ode dne 25. prosince roku 2014.

 

Podrobné informace o reklamacích produktů zakoupených na YESjewellery.com najdete v Obchodních podmínkách.
Chcete-li přečíst formulář vrácení, klikněte prosím na odkaz.
Chcete-li se seznámit s výměnným formulářem, klikněte na odkaz.
Pro přečtení formuláře stížnosti prosím klikněte na odkaz.